Visuomenės sveikatos katedra

Apie katedrą

Profesorius dr. (HP) Rimantas Stukas - Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedros vedėjas

Visuomenės sveikatos katedra (buvęs Visuomenės sveikatos institutas) yra viena iš Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto padalinių. Visuomenės sveikatos katedra įkurta 2017 metais, iki tol, nuo 2002 metų veikė Visuomenės sveikatos institutas, kuris buvo įkurtas Medicinos fakulteto reorganizacijos metu struktūriškai pertvarkius tris buvusius Medicinos fakulteto padalinius: Higienos katedrą, Socialinės medicinos centrą ir Medicinos istorijos ir informacijos centrą. Pirmąja Visuomenės sveikatos instituto direktore buvo išrinkta prof. dr. G.Šurkienė (2002 - 2007 m.), o nuo 2007 m. Visuomenės sveikatos instituto bei vėliau įkurtos katedros vadovas - prof. dr. (HP) R.Stukas. Institutą sudarė 3 skyriai: Aplinkos ir sveikatos, Socialinės medicinos, Medicinos istorijos ir etikos.

 

Visuomenės sveikatos katedroje mokslo darbai vykdomi šiomis kryptimis: aplinkos veiksnių (įskaitant ir socialinius) įtakos visuomenės sveikatai tyrimai, sveikata ir gyvenimo kokybė, neinfekcinių ir infekcinių ligų epidemiologija, sveikatos priežiūros vadybos mokslo pagrindai, sveikatos priežiūros įstaigų veikla ir jos vertinimas, Lietuvos medicinos istorija, sveikatos etika ir žmogaus teisės.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra vykdo visų trijų pakopų visuomenės sveikatos studijas:

bakalauro studijos,
magistrantūros studijos,
doktorantūros studijos.

 

Nuo 1994 metų rengiami specialistai Visuomenės sveikatos bakalauro, nuo 1998 metų Visuomenės sveikatos magistrantūros studijų programose.

Visuomenės sveikatos katedra didžiuojasi savo absolventais. Jau parengta apie 600 gydytojų higienistų, apie 200 visuomenės sveikatos bakalaurų ir 180 visuomenės sveikatos magistrų.

Absolventai studijų metu įgyja visų visuomenės sveikatos specialistui būtinų žinių ir gebėjimų, todėl gali dirbti visose visuomenės sveikatos srityse be podiplominių specializacijos studijų.

VU MF SMI Visuomenės sveikatos katedroje studentų rengimas orientuotas į visuomenės sveikatos specialisto kompetencijas, studijų programų sąranga atitinka LR švietimo ir mokslo ministro 2010 metais patvirtintus reglamentus (Laipsnį suteikiančių irmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų bendrųjų reiklavimų aprašas (Žin., 2010, Nr. 44-2139) bei Magistrantūros studijų programų bendrųjų reikalavimų aprašas (Žin., 2010, Nr. 67 - 3375).

2013 metais Visuomenės sveikatos institutui buvo suteiktas Pasaulio sveikatos organizacijos Bendradarbiaujančio centro žalos mažinimo klausimais statusas. Bendradarbiaujantys centrai yra Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) bendradarbiavimo su kitomis institucijomis mechanizmas, kuris užtikrina tiek efektyvesnį PSO planų įgyvendinimą, tiek institucijų kompetencijos vystymą. Bendradarbiaujantis centras žalos mažinimo klausimais - pirmas toks centras iš 800 centrų, esančių 80-yje šalių.

Nuo 2007 metų Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas (dabartinė katedra) – Europos visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos - ASPHER narys.

Visuomenės sveikatos katedra dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Vienas iš svarbiausių - Europos komisijos 6-osios bendrosios programos integruotas projektas “Maisto alergijų paplitimas Europoje” (EuroPrevall), tema “Su maistu susijusių ligų ir alergijų epidemiologija”. Katedra taip pat aktyviai dalyvauja ir Europos visuomenės sveikatos asociacijos veikloje. Visuomenės sveikatos instituto docentė dr. Marija Veniūtė Jakubauskienė yra šios asociacijos Visuomenės psichikos sveikatos sekcijos prezidentė.

VU MF Visuomenės sveikatos institute 2008-2015 buvo įgyvendinama Erasmus Mundus magistrantūros programa. Tai jungtinė Europos Visuomenės sveikatos magistratūros programa „Darnios regioninės sveikatos sistemos“ (angl. - European Master in Sustainable Regional Health Systems). Ją įgyvendino 4 valstybių partneriai: Lietuva, Ispanija, Italija, Vengrija. Ši programa siekė užpildyti nišą tarp sveikatos priežiūros vadybos ir planavimo regioniniame lygmenyje. Baigusių šią studijų programą studentų profesinės karjeros perspektyvos apima sveikatos, socialinį ir valstybės valdymo sektorių. „Darnių regioninių sveikatos sistemų“ programos absolventai - tai aukščiausios kvalifikacijos vidurinio ir aukščiausio lygmens vadybininkai, galintys dirbti įvairiose asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, regioninio ir nacionalinio lygmens valdymo institucijose, atsakingose už strateginį planavimą, draudimą, išteklių planavimą sveikatos ir socialiniuose sektoriuose. Ši studijų programa – tai iššūkis ir tuo pačiu puiki galimybė integruotis geriausių Europos universitetų ir aukštojo mokslo rinkoje.

erasmusmundus_logo.png

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas ne tik įgyvendino, bet ir vadovavo Erasmus Mundus studijų programą realizuojančiam keturių Europos universitetų konsorciumui. 2008 m. pradėjus šios programos įgyvendinimą, Vilniaus universitetas buvo pirmoji Lietuvos aukštoji mokykla vadovaujanti jungtinei studijų programai.