Visuomenės sveikatos katedra

Svarbiausias uždavinys

Svarbiausias Visuomenės sveikatos katedros uždavinys - rengti aukštos kvalifikacijos, šiuolaikiškai mąstančius, humanitarine, teisine ir ekonomine prasme išsilavinusius visuomenės sveikatos specialistus, gebančius:

  1. rinkti, sisteminti, analizuoti bei kritiškai vertinti sveikatos informaciją, vykdyti gyventojų sveikatos stebėseną, identifikuoti ir vertinti gyventojų sveikatos netolygumus bei juos lemiančius socialinius ir ekonominius veiksnius, išmanyti ir taikyti epidemiologinių,  kitų mokslinių taikomųjų tyrimų principus, remiantis objektyvia sveikatos informacija įvertinti bendruomenių sveikatos poreikius, identifikuoti sveikatos problemas, dalyvauti poveikio visuomenės sveikatai vertinime, parinkti tinkamą efektyvų, moksliniais įrodymais paremtą sveikatos problemų sprendimo būdą;
  2. vykdyti visuomenės sveikatos saugą, sveikatos stiprinimą ir ugdymą bei kitą profesinę veiklą remiantis naujausiomis mokslo žiniomis ir praktikos pasiekimais, gebėti identifikuoti fizinius, cheminius, socialinius, ekonominius ir kitus aplinkos veiksnius, turinčius įtakos gyventojų sveikatai ir gerovei, išmanyti ir gebėti taikyti visuomenės sveikatos saugos reglamentavimo principus, nacionalinius bei tarptautinius teisės aktus, organizuoti, planuoti ir vykdyti veiksmingas visuomenės sveikatos saugos, sveikatos stiprinimo ir mokymo/ugdymo bei sveikatos rizikos veiksnių ir ligų prevencijos programas ir intervencijas;
  3. turėti profesinės srities žinias apie visuomenės sveikatos politikos, sveikatos ekonomikos, sveikatos sociologijos, sveikatos psichologijos, visuomenės sveikatos teisės principus, turėti socialinius ir komunikacinius įgūdžius, įgalinančius organizuoti, planuoti, vykdyti visuomenės sveikatos politikos plėtojimą, sveikatos stiprinimo ir sveikatos mokymo veiklas, gebėti jas tinkamai taikyti bendruomenių sveikatos problemų sprendimui ir įvertinti jų veiksmingumą; taip pat gebėti visuomenei suprantamai ir įtikinančiai pateikti moksliniais įrodymais paremtas visuomenės sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos žinias;
  4. praktiniame bei moksliniame tiriamajame darbe taikyti sveikatos, visuomenės sveikatos, epidemiologijos, statistikos, sveikatos politikos, vadybos, sveikatos ekonomikos ir etikos koncepcijas ir metodus;
  5. planuoti, organizuoti ir vykdyti epidemiologinius bei kitus mokslinius tyrimus, taikydamas kokybinius ir kiekybinius tyrimų ir duomenų analizės metodus, naudoti duomenų informacines sistemas, atsižvelgiant į tyrimų duomenis teikti išvadas ir rekomendacijas dėl sveikatos strategijų, sveikatos politikos, prevencinių ir sveikatos stiprinimo programų, visuomenės sveikatos intervencijų poreikio ir jų įgyvendinimo;
  6. remiantis moksliniais įrodymais analizuoti, vertinti ir teikti rekomendacijas apie populiacijos sveikatos ir ją lemiančių veiksnių rodiklius, organizuoti, atlikti ir valdyti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, sveikatos priežiūros sistemos, prevencinių, sveikatos stiprinimo ir kitų visuomenės sveikatos intervencijų  veiksmingumo ir efektyvumo vertinimą;
  7. užimti visuomenės sveikatos lyderio poziciją sprendžiant visuomenės sveikatos problemas bendruomenės, visuomenės, valstybės bei tarptautiniame lygmenyje.

Šie uždaviniai įgyvendinami visose 3 visuomenės sveikatos studijų pakopose.