Visuomenės sveikatos katedra

Baigiamųjų darbų rengimas

2.1. Baigiamieji darbai rengiami vadovaujantis Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimo metodiniais nurodymais ir gynimo tvarka.

2.2. Baigiamųjų darbų kaupimą VUSIS reglamentuoja Rašto darbų administravimo Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje tvarkos aprašas (toliau - Aprašas).

2.3. Baigiamasis darbas turi būti parengtas taisyklinga lietuvių kalba.

2.4. Studijuojantysis rengia Baigiamąjį darbą sąžiningai ir savarankiškai, laikydamasis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Vilniaus universiteto akademinės etikos kodekso, šios Tvarkos bei kitų teisės aktų.

2.5. Baigiamasis darbas laikomas atliktu nesavarankiškai tuo atveju, kai jis visas arba iš dalies yra parašytas kito autoriaus (perrašytas kito autoriaus darbas ar jo dalis pateikta be nuorodų (pasisavinta autorystė), taip pat nesilaikoma Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų citavimo taisyklių), darbe yra pažeistos kitų trečiųjų asmenų teisės į jų kūrybos rezultatus ar eksperimentinius duomenis. Visas Baigiamasis darbas arba jo dalis negali būti panaudota vertinant Studijuojančiojo kito studijų dalyko pasiekimus Universitete ar kitose aukštosiose mokyklose (išskyrus Studijuojančiojo parengtų Darbų panaudojimą jo paties Baigiamajame darbe arba tuos atvejus, kai keli Darbai jų vadovo (-ų) sutikimu sudaro vieną tęstinį tyrimą).

2.6. Tai, kad Baigiamasis darbas yra parengtas savarankiškai, sąžiningai ir laikantis šios Tvarkos reikalavimų, Studijuojantysis privalo patvirtinti užpildydamas Garantiją (Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų priedas), kuri yra pateikiama kartu su Baigiamuoju darbu įteikiant jį Visuomenės sveikatos katedrai.

2.7. Baigiamojo darbo vadovas konsultuoja Baigiamąjį darbą rengiantį Studijuojantįjį su Baigiamuoju darbu susijusiais metodiniais ir dalykiniais klausimais.

2.8. Baigiamųjų darbų temų ir vadovų tvirtinimas:

2.8.1. Baigiamųjų darbų temas siūlo galimi Baigiamųjų darbų vadovai - dėstytojai arba mokslo darbuotojai. Studijuojantysis taip pat turi teisę siūlyti Baigiamojo darbo temą, kurią jis turi suderinti su galimu Baigiamojo darbo vadovu. Temų sąrašą aprobuoja ir viešai skelbia Visuomenės sveikatos katedros vedėjas. Temos skelbiamos iki liepos mėn. 1 d. Visuomenės sveikatos katedros interneto svetainėje. Temos pavadinimas darbo rašymo metu gali būti tikslinamas, tačiau darbo pavadinimas būtinai turi atitikti jo turinį.

2.8.2. Siūlomas Baigiamųjų darbų temas ir vadovus tvirtina Visuomenės sveikatos katedros vedėjas.

2.9. Studijuojančiųjų pasirinktos ir suderintos Baigiamųjų darbų temos (nurodant Baigiamąjį darbą rašantį Studijuojantįjį ir Baigiamojo darbo vadovą) tvirtinamos Visuomenės sveikatos katedros posėdyje ne vėliau kaip septinto semestro 30 kalendorinę dieną, įforminant tai Visuomenės sveikatos katedros posėdžio protokolu. Baigiamojo darbo temą galima keisti tik  Katedros vedėjui leidus ir įforminant tai Visuomenės sveikatos katedros posėdžio protokolu.