Visuomenės sveikatos katedra

Darbų pateikimas vertinimui ir gynimui

5.1. Studijuojančiųjų Darbų ir jų metaduomenų pateikimas į VUSIS vyksta laikantis Vilniaus universitete numatytos procedūros ir terminų.

5.2. Studijuojantysis Visuomenės sveikatos katedrai turi pateikti tinkamai parengtą ir taisyklinga kalba parašytą bei atspausdintą Darbą kartu su Garantija ir darbo kopija elektroninėje laikmenoje bei darbo Vadovo atsiliepimu iki 4-ojo studijų semestro gegužės 20 dienos.

5.3. Pateiktas Darbas Padalinyje turi būti nedelsiant užregistruotas.

5.4. Baigiamųjų darbų pateikimas vertinimui ir gynimui:

5.4.1. Baigiamuosius darbus gali ginti tik Studijuojantieji, įvykdę visą studijų programą. Ar studijų programa konkretaus Studijuojančiojo atveju buvo įvykdyta, nustato Medicinos fakulteto Studijų prodekanas;

5.4.2. Baigiamasis darbas gali būti ginamas tik Baigiamojo darbo vadovui nusprendus, kad Baigiamasis darbas parengtas tinkamai, yra parašytas taisyklinga kalba ir atitinka kitus reikalavimus, keliamus Baigiamiesiems darbams. Baigiamojo darbo vadovas, prieš priimdamas sprendimą leisti arba neleisti ginti Baigiamąjį darbą, privalo susipažinti su Darbo kompiuterinės patikros ataskaita ir visa Darbo savarankiškumo kompiuterinės patikros informacija (išskyrus 6.4-6.6 punktuose aprašytu atveju). Apie sprendimą leisti arba neleisti ginti Baigiamąjį darbą, Studijuojantysis informuojamas Tvarkoje nustatytu laiku ir tvarka. Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti ginti Baigiamąjį darbą patvirtinamas vadovo parašu ir įrašu „Leisti ginti" ant atspausdinto Baigiamojo darbo, nurodant vadovo vardą, pavardę ir įrašo datą.

5.5. Jeigu Baigiamojo darbo vadovas nusprendžia, kad Baigiamasis darbas parengtas netinkamai ir negali būti ginamas, arba jeigu Baigiamojo darbo vadovas atsisako priimti Baigiamąjį darbą dėl to, kad jis buvo parengtas be Baigiamojo darbo vadovo dalyvavimo, Studijuojantysis turi teisę kreiptis į Komisiją su prašymu leisti ginti Baigiamąjį darbą. Prašymą ir Baigiamąjį darbą Studijuojantysis turi įteikti Komisijai ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo Baigiamojo darbo vadovo sprendimo neleisti Baigiamojo darbo ginti pateikimo Studijuojančiajam arba atsisakymo priimti Baigiamąjį darbą. Apsvarsčiusi Studijuojančiojo motyvus, Komisija nusprendžia, ar leisti Studijuojančiajam ginti Baigiamąjį darbą.

5.6. Medicinos fakulteto Dekanas savo įsakymu leidžia ginti Baigiamuosius darbus, kurie atitinka šias sąlygas:

5.6.1. Studijuojantysis įvykdė visą studijų programą;

5.6.2. Baigiamasis darbas įkeltas į VUSIS (išskyrus 6.4-6.6 punktuose aprašytu atveju);

5.6.3. atspausdintas Baigiamasis darbas pateiktas ir užregistruotas Visuomenės sveikatos katedroje;

5.6.4. Baigiamojo darbo vadovas leido arba Komisija nusprendė leisti ginti Baigiamąjį darbą.

5.7. Metodiniuose nurodymuose ir (ar) Padalinio rašto darbų tvarkoje nustatytu terminu ir tvarka, bet ne vėliau kaip likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki Baigiamojo darbo gynimo, Baigiamasis darbas yra perduodamas recenzentui. Recenzentas turėtų būti tos srities, iš kurios rašomas darbas, turintis mokslinį laipsnį ar didelę praktinio darbo patirtį. Recenzuoti Baigiamuosius darbus gali būti kviečiami kitų Padalinių arba kitų institucijų darbuotojai, socialinių partnerių atstovai.

5.8. Atsiliepimą apie Baigiamąjį darbą ir apie tai, ar Baigiamasis darbas atitinka Tvarkoje nustatytus reikalavimus recenzentas įteikia Visuomenės sveikatos katedrai ne vėliau kaip dvi dienos iki Baigiamojo darbo gynimo. Studijuojantysis atsiliepimą apie Baigiamąjį darbą turi gauti į Universiteto suteiktą elektroninio pašto dėžutę ne vėliau kaip prieš 24 (dvidešimt keturias) valandas iki Komisijos posėdžio, kuriame bus ginamas Baigiamasis darbas, pradžios.