Visuomenės sveikatos katedra

Darbų gynimas ir vertinimas

6.1. Prieš vertinant Darbą, atliekama Darbo savarankiškumo kompiuterinė patikra laikantis VU numatytos procedūros ir terminų.

6.2. Vertinant Darbą vadovaujamasi Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimo metodiniais nurodymai ir gynimo tvarka, Universiteto studijų pasiekimų vertinimo tvarkoje nustatytais kriterijais.

6.3. Baigiamųjų darbų vertinimas ir gynimas:

6.3.1. Baigiamojo darbo gynimas yra viešas (išskyrus 6.4-6.6 punktuose aprašytu atveju) ir vyksta Komisijos posėdyje vadovaujantis Visuomenės sveikatos bakalauro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimo metodiniais nurodymai ir gynimo tvarka;

6.3.2. Visuomenės sveikatos katedra pateikia Baigiamąjį darbą su Baigiamojo darbo vadovo pasirašytinai patvirtintu leidimu ginti Baigiamąjį darbą kartu su Garantija (Nuostatų priedas) bei recenzento atsiliepimą Komisijai ne vėliau kaip vieną dieną prieš Baigiamojo darbo gynimą.

6.4. Baigiamojo darbo vadovo, Medicinos fakulteto Dekano arba studijų programos komiteto pirmininko prašymu, Baigiamasis darbas, kurio rezultatai neviešintini, gali būti ginamas uždarame Komisijos posėdyje. Tuomet Komisija skelbia posėdžio dalį uždara.

6.5. Uždaras Baigiamojo darbo gynimas gali būti organizuojamas ir institucijos, kurioje Baigiamasis darbas buvo parengtas, prašymu, jei panaudoti viešai neskelbtini (slapti) duomenys. Uždaro gynimo pageidaujanti institucija raštu kreipiasi į Visuomenės sveikatos katedros vedėją ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki numatytos Baigiamųjų darbų gynimo pradžios.

6.6. Leidimas rengti uždarą gynimą, suderinus su Medicinos fakulteto Dekanu ir Komisijos pirmininku, įforminamas Dekano įsakymu. Uždaro gynimo atveju su uždaro gynimo pageidaujančia institucija, jos prašymu, derinama gynimo Komisijos sudėtis ir recenzento kandidatūra. Ne mažiau kaip pusė sudarytos uždaro gynimo Komisijos narių turi būti Universiteto darbuotojai. Gynimo posėdyje, be Komisijos narių ir Studijuojančiojo, gali dalyvauti Baigiamojo darbo vadovas ir recenzentas. Uždaro gynimo dalyviai, esant reikalui, pasirašo konfidencialumo sutartį.

6.7. Per gynimą Baigiamojo darbo autorius trumpai pristato Baigiamąjį darbą, nurodydamas tyrimo problemą, tikslą, uždavinius, glaustai apibūdina objektą, taikytus metodus, gautus rezultatus, supažindina su išvadomis ir jas pagrindžia, gali pateikti siūlomas rekomendacijas, atsako į Komisijos narių ir kitų viešai ginant Baigiamąjį darbą dalyvavusių asmenų klausimus. Per gynimą negali būti kvestionuojama šios Tvarkos 2.9 punkte nustatyta tvarka patvirtinta Baigiamojo darbo tema.

6.8. Po Studijuojančiojo pristatymo ir atsakymų į klausimus recenzentas pateikia savo nuomonę apie Baigiamąjį darbą. Jei recenzentas negali dalyvauti gynimo posėdyje, perskaitomas jo rašytinis atsiliepimas. Studijuojančiam suteikiama galimybė replikuoti į recenzento pastabas ir atsakyti į recenzento klausimus.

6.9. Komisija vadovaujasi Medicinos fakulteto tarybos patvirtintu Komisijos darbo reglamentu. Jeigu Baigiamojo darbo vadovas yra Komisijos narys, jis negali balsuoti Komisijai priimant sprendimą dėl galutinio jo vadovaujamo Baigiamojo darbo įvertinimo.

6.10. Vertinant Baigiamąjį darbą atsižvelgiama į Baigiamojo darbo recenziją, patį Baigiamojo darbo gynimą, Baigiamojo darbo autoriaus atsakymus į recenzento, Komisijos narių, kitų viešai ginant Baigiamąjį darbą dalyvavusių asmenų klausimus.

6.11. Sprendimą dėl Baigiamojo darbo įvertinimo Komisija priima kolegialiai. Nesant sutarimo, sprendimą dėl galutinio Baigiamojo darbo įvertinimo Komisija priima balsuodama, sprendimas priimamas paprasta balsų dauguma. Jei Komisijos narių nuomonės dėl Baigiamojo darbo vertinimo pasiskirsto po lygiai, Baigiamojo darbo įvertinimą lemia Komisijos pirmininko siūlomas įvertinimas. Tais atvejais, kai Komisijos pirmininkas negali balsuoti, nes yra vertinamas jo vadovaujamas Baigiamasis darbas ir Komisijos narių nuomonės dėl Baigiamojo darbo vertinimo pasiskirsto po lygiai, įvertinimą lemia Komisijos narių balsavimu išrinkto Komisijos pirmininko pavaduotojo siūlomas įvertinimas.

6.12. Sėkmingai apgynus Baigiamąjį darbą, pagal VU numatytus reikalavimus užpildomas žiniaraštis, kuriame nurodomas Baigiamojo darbo įvertinimas, jo saugojimo eLABa prieigos statusas ir taikomas Embargo laikotarpis (jei nustatomas). Žiniaraštį pasirašo visi Komisijos nariai. Žiniaraščio pagrindu VUSIS yra suformuojamas Baigiamojo darbo gynimo protokolas, kuriame Studijuojančiajam suteikiamas Visuomenės sveikatos bakalauro laipsnis.

6.13. Apginto darbo originalas su visais priedais saugomas Visuomenės sveikatos katedroje iki sekančio studijų programos vertinimo, po to sunaikinamas.

6.14. Komisijos sprendimas dėl Baigiamojo darbo įvertinimo apeliacine tvarka neskundžiamas. Dėl Baigiamojo darbo gynimo procedūrinių pažeidimų, kurie galėjo turėti įtakos Baigiamojo darbo įvertinimui, Studijuojantysis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po gynimo turi teisę kreiptis į Medicinos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisiją, pateikdamas apeliaciją Medicinos fakulteto ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatuose nustatyta tvarka. Apeliacijoje turi būti nurodytas konkretus Baigiamojo darbo gynimo procedūros pažeidimas ir nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą.

6.15. Studijuojantysis, numatytu laiku negynęs arba neapgynęs Baigiamojo darbo, šalinamas iš Universiteto dėl nepažangumo.

6.16. Antrą kartą ginti Baigiamąjį darbą leidžiama atnaujinus studijas, ne anksčiau kaip kitą studijų semestrą, o tuo atveju, jeigu Visuomenės sveikatos katedroje kitą studijų semestrą Baigiamųjų darbų gynimas nėra numatytas, - kitais studijų metais.

6.17. Antrą kartą neapgynus ta pačia tema parengto Baigiamojo darbo, Baigiamasis darbas rengiamas kita tema.