Visuomenės sveikatos katedra

Bendrosios nuostatos

1.1. Visuomenės sveikatos magistro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimo metodiniai nurodymai ir gynimo tvarka (toliau - Tvarka) taikomi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos magistro studijų programoje studijuojančiųjų baigiamųjų darbų rengimui ir gynimui.

1.2. Tvarkoje vartojamos sąvokos:

1.2.1. Baigiamasis darbas - Studijuojančiojo savarankiškai atliktas universitetinių studijų reikalavimus atitinkantis rašto darbas, rodantis Studijuojančiojo gebėjimą taikyti studijų metu įgytas žinias, pasirinkti mokslinę literatūrą ir ja naudotis (pristatyti, analizuoti, interpretuoti ir pan.), taikyti tyrimo metodus, savarankiškai spręsti išsikeltas užduotis, pateikti savo išvadas (privaloma) ir rekomendacijas (pageidaujama), taip pat rodantis gebėjimą taisyklinga kalba, tiksliai ir aiškiai aprašyti tyrimą (toliau - darbas);

1.2.3. eLABa - Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir (ar) jų metaduomenys;

1.2.4. Embargo laikotarpis - tai laikotarpis, kai ribojama vieša prieiga prie Baigiamojo darbo elektroninio dokumento;

1.2.5. Komisija - Baigiamųjų darbų gynimo komisija, sudaryta iš kompetentingų visuomenės sveikatos srities specialistų - mokslinių darbuotojų ir dėstytojų, praktikų profesionalų, socialinių partnerių atstovų ar kitų mokslo ir studijų institucijų atstovų, kurių išsilavinimas arba atstovaujamos organizacijos veikla yra siejama su visuomenės sveikatos studijų kryptimi. Komisijai vadovauja Komisijos pirmininkas. Bent vienas Komisijos narys turi būti kitos nei Universitetas institucijos atstovas;

1.2.6. Padalinio administratorius - Padalinio vadovo paskirtas Padalinio darbuotojas, atsakingas už su Padalinyje vykdomomis studijomis susijusių duomenų tvarkymą Vilniaus universiteto studijų informacinėje sistemoje (toliau - VUSIS).