Visuomenės sveikatos katedra

Baigiamųjų darbų viešinimas

7.1. Visi apginti Baigiamieji darbai turi būti skelbiami viešai eLABa, išskyrus atvejus, kai Komisija nusprendžia Baigiamojo darbo eLABa neskelbti. Komisija, atsižvelgdama į Studijuojančiojo prašymą, sprendžia klausimą dėl darbo neskelbimo eLABa. Sprendimas neskelbti Baigiamojo darbo eLABa gali būti priimtas, jei:

7.1.1. Baigiamajame darbe naudojama konfidenciali informacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

7.1.2. Baigiamąjį darbą įkėlus ir (ar) viešai paskelbus būtų pažeistos autoriaus (-ių), eLABa tvarkytojo (-ų) ar kitų autorių teisių subjektų teisės;

7.1.3. Baigiamąjį darbą įkėlus ir (ar) viešai paskelbus būtų pažeistos asmens duomenų subjektų teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą;

7.2. Studijuojantysis Garantijoje (Vilniaus universiteto studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo nuostatų priedas) prašo nustatyti Embargo laikotarpį.